Инженерингови дейности

Дезодориране

Дезодориране

Занимаваме се с проучвания и консултации в областта на отстраняване на неприятни миризми в различни промишлени предприятия и сектори – дезодориране. Това е основно отстраняване на вещества от типа (сероводород – H2S, амоняк – NH3, меркаптани, летливи вещества и др.)

Подготовката на проучването се реализира от нашия инженерен отдел, вижте контактите.

 • Отстраняване на миризми в пречиствателни станции за отпадни води
 • Съхранение, обработка и сушене на утайки от преработващата промишленост
 • Обработка на остатъчна вода, съдържаща смес от вода и отпадъци
 • Рециклиране на отпадъци
 • Станции за биогаз
 • Дървообработваща промишленост
 • Отстраняване на миризмата на амоняк в електроцентралите, работещи на въглища с прилагане на метода SNCR
В практиката се използват най-често следните принципи:
 • Регенеративно термично окисляване
 • Рекуперативно термично окисляване
 • Йонизация
 • Фотокаталитично окисляване
 • Метод на студена плазма
 • Монтаж на биофилтри
Самостоятелна група представляват процедури за отстраняване на миризмата на амоняк в електроцентралите на въглища с прилагане на метода SNCR. Методът се основава на система за многоетапно смесване на отделената летлива пепел и едновременно дозиране на вода и вар в системата за размесване и следващото освобождаване и събиране на амоняк. След това мократа пепел, освободена от амоняк, се въвежда в камерата за сушене и впоследствие пневматично се транспортира в силоза за съхранение.