Инженерингови дейности

CFD оптимизация на изсмукващи системи, промишлени филтри

CFD оптимизация на изсмукващи системи, промишлени филтри

Предлагаме проучвания и консултации, фокусирани върху модернизация и оптимизация на съществуващи филтриращи системи и агрегати. Нашият отдел за разработки е снабден с най-модерно оборудване и софтуер, използващ CFD оптимизация и симулация. Можем да оптимизираме и подобрим работните параметри на различни видове филтрираща техника.

Подготовката на проучването се реализира от нашия инженерен отдел, вижте контактите.

Много филтриращи системи са инсталирани в различни промишлени предприятия от десетилетия. Някои от тези компоненти са остарели и неикономични. Експлоатационните разходи на такова оборудване могат да бъдат доста високи, което може да се отрази на по-висока степен износване на филтърните материали, по-голяма консумация на сгъстен въздух и др. За поддържане на оптимални експлоатационни разходи на промишлените текстилни филтри е необходимо да се регенерира запушеният филтриращ текстил. Тази регенерация може да се задейства според спада на налягането или по зададени временни интервали. В повечето случаи обаче се използва задействане на регенерация на база спад на налягането във филтъра. Управляващата програма е настроена така, че спадът на налягането да е около оптималната стойност. Действителната регенерация може да бъде осигурена по два основни начина: обратно промиване или пулсираща регенерация. Важен работен параметър на филтъра е неговата загуба на работно налягане, която представлява най-значимият дял от общата загуба на налягане в целия тракт изгорели газове, за която са оразмерени димните вентилатори. Това означава, че спадът на налягането на филтъра по същество пряко влияе на експлоатационните разходи не само на оборудването за сепарация, но и на целия блок. Спадът на работното налягане на филтъра е тясно свързан с ефективността на регенерацията, т.е. със способността за отстраняване на филтрираната маса, захваната на повърхността на филтриращите ръкави при филтриране. Понастоящем в по-голяма степен се използват индустриални филтри с импулсна регенерация. От друга страна, недостатък на импулсната регенерация е необходимостта от сравнително скъпата среда на сгъстен въздух. Няколко фактора оказват значително влияние върху получената ефективност на импулсната регенерация. Основното изискване е да се осигури равномерна регенерация на всички филтриращи повърхности. Филтрите с импулсно продухване обикновено са проектирани като ръкави, чиято регенерация се извършва по редове. За всеки ред сгъстеният въздух се разпределя от общ мембранен вентил и разпределителна тръба. Необходимо е осигуряване на еднаква ефективност на регенерация за всички тези ръкави. Също е необходимо осигуряване на приблизително равномерна регенерация по дължина на всеки филтриращ ръкав. Това е въпрос на конструктивното подреждане на регенериращото устройство, което се състои от изпускателна дюза в разпределителната тръба и смесителна (Вентури) дюза в началото на ръкава. Тъй като консумацията на сгъстен въздух също е значителна променлива, влияеща върху експлоатационните разходи на филтъра, е необходимо оптимално използване на енергията на сгъстения въздух за ефективна импулсна регенерация. Това отново е въпрос на конструктивното подреждане на регенериращото устройство, но и разположението на самата разпределителна тръба. Друг важен фактор е да се осигури колкото е възможно по-равномерен поток на изсмуквания газ във входния и изходния канал и не на последно място, в самия корпус на филтриращото оборудване, за да се гарантира равномерно натоварване на филтриращите ръкави.