Каталог

G&G Ceramic JET-B

G&G Ceramic JET-B

Филтриращи устройства, предназначени за обезпрашаване на горещи димни газове, съдържащи искри и горещи частици. Това са филтриращи устройства, снабдени с високотемпературно издържливи керамични филтриращи елементи с температура на топене 1200°C. Филтрите са оборудвани с автоматична регенерация с помощта на сгъстен въздух. Филтриращите устройства постигат висока ефективност на филтрация – над 99%. Максималната работна температура при филтриране на димни газове е 900°C.

Области на приложение:
Обезпрашаване на котли на биомаса, обезпрашаване на котли на въглища, обезпрашаване на димни газове от пещи, пещи за стъкло и други специални приложения.

Каталогът на керамичните филтри G&G Ceramic JET-B с връзки за изтегляне на технически листове, DWG чертежи и STEP модели можете да намерите ТУК или като щракнете върху бутона по-долу.

Каталог G&G Ceramic JET-B

Филтри за димни газове

Филтрите за димни газове G&G Ceramic JET-B са предназначени за обезпрашаване на димните газове, възникващи при изгаряне на твърди горива в източници на горене. Благодарение на своята конструкция филтриращите устройства се използват за обезпрашаване на котли за изгаряне на биомаса. Основната характеристика на филтриращото устройство е устойчивост на горещи частици и остатъци от недогоряло гориво, които се образуват в димните газове при изгаряне на биомаса. Димните газове, влизащи във филтриращото устройство, се насочват към долната част на филтриращото оборудване с помощта на разделителна вътрешна преграда, така че шкафът на филтриращото устройство да се нагрява равномерно. Димните газове преминават през филтриращата среда в посока нагоре към чистата камера на филтъра и след това през изпускателния отвор към вентилатора на димните газове.

Местоположение на вентилатора за димни газове

Вентилаторът за димни газове винаги е разположен след филтъра на димните газове по пътя на филтрирания газ. Управлението на вентилатора се контролира в зависимост от подналягането в димоотвода преди свързването с котела. След това вентилаторът на димните газове с помощта на честотен преобразувател поддържа постоянни условия на подналягане, така че не влияе на функцията на котела. Филтърът на димните газове винаги е снабден с байпас на димните газове за възможно изключване на филтриращото устройство по време на ревизии и сервизни проверки и извършване на инспекции или ремонти без необходимост от изключване на котела.

Керамична филтрираща среда

Филтриращите елементи са огнеупорни керамични пръти, които имат устойчивост на висока температура до 1200°C. Филтриращите елементи са разположени вертикално във вътрешността на филтриращия шкаф, с изход на филтрираните димни газове в горната част на филтъра. Пепелта се отделя на външната повърхност на керамичните пръти. Регенерацията на филтриращите пръти се извършва чрез продухване с помощта на импулси сгъстен въздух, циклично по време на работа на филтриращия блок. Събирането на пепел в стандартното изпълнение се извършва в интегрирани резервоари за пепел, които операторът на котела периодично изпразва. За котли с непрекъсната работа филтриращите блокове са оборудвани със система за автоматично изнасяне на пепелта. При по-ниски строителни височини изнасянето на праха се решава с помощта на подвижно дъно на филтъра и следващ червячен транспортьор към кофата за смет. Филтриращото устройство е топлинно изолирано по целия корпус и е оборудвано с електрически нагревателен кабел за темперирано поддържане на шкафа на филтъра и предотвратяване на кондензацията на димните газове в момента на стартиране и спиране на котела при ниска температура на димните газове. Филтриращото устройство не е необходимо да е оборудвано с пирамидален бункер за прах за по-ниски размери на инсталацията с възможност за монтаж директно в котелното помещение.